Veiligheidsinformatieblad UN1077 APACHI ( propyleen )
Blad nr. vibtetr0403 C3H6

1 Identificatie stof ( of preparaat),
productcode; BT
productnaam; Apachi – ( propyleen )
chemische formule; C3H26

2 Samenstelling/informatie over bestanddelen,
stof of preparaat; stof
bestanddelen ch.for. EINECS/ELINCS CAS nr. concentratie indeling R-zin(nen)

propyleen, zuiver C3H6 204-062-1 115-07-1 100% F+ R12

3 Identificatie van de gevaren,
indeling; R12, zeer licht ontvlambaar.

Overzicht van noodsituaties;
Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gas. Kan explosief mengsel vormen. Gas onder grote druk.
In combinatie met lucht in concentraties die hoger zijn dan de laagste ontvlambaarheidgrens is er onmiddellijk
brand- en explosiegevaar. Dampen kunnen lange afstanden afleggen en ontbranden.
Kan snelle verstikking veroorzaken. Vermijd het inademen van gas. Hoge concentraties die vlug
verstikking kunnen veroorzaken liggen binnen de brandbaarheidgrenzen en mogen niet betreden worden.
Een persluchtapparaat kan noodzakelijk zijn.

Gezondheidsrisico’s.
Inademing; Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn, is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking. Verstikking kan zonder waarschuwing leiden tot bewusteloosheid. Dit kan zodanig snel gebeuren dat het slachtoffer zichzelf niet meer kan beschermen.
Huidcontact; Contact met product kan bevriezingen veroorzaken.
Oogcontact; Contact met product kan bevriezingen veroorzaken.
Inslikken; Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht.
Chronische gevaren, Voor gezondheid is niet van toepassing.
Verschijnselen: Blootstelling van atmosferen met onvoldoende zuurstof kan de volgende symptomen veroorzaken, duizeligheid, vorming van speeksel, misselijkheid, braken, verlies van bewustzijn.

4 Eerste hulp maatregelen,
Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte en gebruik adembescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een dokter. Pas kunstmatige beademing toe zodra de ademhaling ophoudt.
In geval van ademnood zuurstof toedienen. In de frisse lucht brengen. Medisch advies inwinnen.
Contact met de ogen, onmiddellijk met veel water spoelen tijdens spoelen ogen openhouden, deskundig medisch advies inwinnen.
Contact met de huid, bevroren ledematen langdurig met veel water spoelen, kleding niet verwijderen, arts waarschuwen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen,
Geschikte blusmiddelen, Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.
Bijzondere gevaren, Bij blootstelling aan extreme hitte of vlammen zal de cilinder snel leeglopen en/of snel barsten. Houd de drukhouder en de omgeving ervan koel door besproeien met water. Blus een brand alleen als de gasstroom afgesloten kan worden. Sluit, Indien mogelijk, de toevoer van het gas af en laat het vuur zelf uitdoven. Blus geen lekkende gasvlam tenzij absoluut noodzakelijk. Spontane, explosieve herontsteking kan optreden. Blus elk ander vuur. Ga uit de buurt van de drukhouder en koel het af met water vanaf een veilige plaats. Nabijgelegen drukhouders moeten koel gehouden worden door overvloedig te besproeien met water tot het vuur zichzelf dooft. Als vlammen toevallig gedoofd worden, kan er een explosieve herontsteking plaatsvinden, pas daarom de juiste veiligheidsmaatregelen toe ( d.w.z. volledige evacuatie om de mensen te beschermen tegen rondvliegende scherven en gifwolken in geval van ontploffing ).
Brandweer; Voor zover nodig bij het blussen van de brand een persluchtmasker dragen.

6 Maatregelen bij ongewild vrijkomen,
Persoonlijke voorzorgmaatregelen, evacueer de omgeving. Betreed nooit een niet of slecht geventileerde ruimte waar door
product lekkage gas ophoping mogelijk en of ontstaan is. Zorg voor voldoende ventilatie. Schakel ontstekingsbronnen uit.
Voorzorgmaatregelen voor het milieu, tracht de uitstroming te stoppen.
Reinigingsmethode, ventileer de ruimte.

7 Hantering en opslag,
Hantering,
Hijs of til de drukhouder nooit op aan de beschermkap.
Bescherm de drukhouder(s) tegen schade ontstaan door b.v. verslepen, rollen, laten vallen of door opslag in vocht corrosie.
Zorg ervoor dat de apparatuur goed geaard is. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, inclusief statische ontladingen.
Gescheiden houden van oxiderende gassen en andere oxiderende stoffen in de opslag. Voorkom olie en vet bij afsluiter.
Bij gebruik de drukhouder altijd rechtop laten staan en zet de drukhouder vast om omvallen te voorkomen. Voorkom
terugstroming in de drukhouder. Voorkom verwarming drukhouder boven 50°C.
Gebruik slechts degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product, druk en temperatuur.
De afsluiter van de drukhouder moet gesloten worden na elk gebruik, ook wanneer de drukhouder leeg is.
Raadpleeg de instructies van de leverancier, hoe om te gaan met de drukhouder.
Opslag,
Drukhouders moeten geplaatst worden in speciaal voorziene ruimtes die goed geventileerd zijn beneden de 50°C.
Men moet zich houden aan alle locale reglementeringen en voorschriften. Drukhouders moeten rechtop geplaatst en
tegen omvallen bescherm worden. De beschermkappen of kragen moeten aanwezig zijn. Roken moet worden verboden in
de opslagzones en tijdens het werken met het gasproduct. Brandbevorderende en brandbare gassen gescheiden
bewaren in de opslagruimte.

8 Maximale blootstellingwaarde en bescherming,
Persoonlijke bescherming, Zorg voor degelijke ventilatie. Gebruik werkhandschoenen en veiligheidsschoenen.
Adembescherming, Hoge concentraties die vlug verstikking kunnen veroorzaken liggen binnen de brandbaarheidgrenzen en mogen niet betreden worden.
Aanvullende informatie, Tijdens het gebruik of hanteren product, niet roken. Afhankelijk van de taak eventueel gebruik vlamvertragende kleding.

Blootstellinglimiet(en) MAC waarden
Apachi – propyleen n.v.t.

9 Fysische en chemische eigenschappen,
Relatieve dampdichtheid; 1,5 ( lucht = 1 ) zwaarder dan lucht.
Dichtheid; 0.0018 g/cm3 opmerking bij 21°C, ( als damp)
Dampspanning; 147.93 psig (10.2 bar) bij 20°C
Moleculair gewicht; 42 g/mol
Specifiek volume; 0.5656 m3/kg.
Kookpunt / traject; – 47.7°C
Kritische temperatuur; 92.4 °C
Smeltpunt/traject; -185 °C
Vlampunt; -108°C
Zelfontbrandingstemperatuur; 455°C
Hoogste ontvlambaarheidgrens; 11 % (v)
Laagste ontvlambaarheidgrens; 2 % (V)
Wateroplosbaarheid; 0.384 g/l
Vorm; Vloeibaar gas
Uiterlijk en kleur; Het is een kleurloos gasproduct.
Geur; Slechte waarschuwingskenmerken bij lage concentraties. zoetachtig.
Meestal is een reukstof toegevoegd.

10 Stabiliteit en reactiviteit,
Stabiliteit; Stabiel onder normale omstandigheden.
Te vermijden omstandigheden; Warmte, vlammen en vonken. Kan een explosief mengsel in lucht vormen.
Te vermijden substanties; Zuurstof en andere oxidatiemiddelen.
Gevaarlijke ontledingsproducten ; Onvolledige verbranding kan koolmonoxide vormen.
Gevaarlijke reacties ; Kan voorkomen bij hoge temperaturen of in de aanwezigheid van een
katalysator.

11 Toxicologische informatie,
Er zijn geen toxicologische effecten van dit product bekend.

12 Ecologische informatie,
Van dit product zijn geen toxicologische effecten in het milieu bekend.

13 Instructies voor verwijdering,
Niet afblazen in een gebied waar het risico bestaat op vorming van een explosief mengsel met lucht.
Ongebruikt gas affakkelen met een geschikte brander met vlamdover.
Niet afblazen in rioleringen, kelders, werkputten of plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.
Ongebruikte producten dienen in de drukhouder aan leverancier teruggegeven te worden.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer,
Transportnaam; Propyleen
UN nummer ; UN1077
Etikettering ADR ; 2.1
ADR / RID gevaarsnummer; 23
Overige transport informatie,
Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet gescheiden is van de bestuurdersruimte.
Zorg voor voldoende ventilatie in de laadruimte.
Handel overeenkomstig de geldende reglementering.
Alvorens cilinders te vervoeren zorg dat de cilinders goed beveiligd zijn.
Controleer of cilinderafsluiter goed gesloten is en niet lekt.
Controleer of de afsluiterbescherming ( indien aanwezig) degelijk bevestigd is.
Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en weet hoe te handelen bij
ongeval of noodtoestand.

15 Wettelijke verplichte informatie,
nummer in Annex I van Dir 67/548; 601-011-00-9
gevaarsymbool; + Zeer licht ontvlambaar.
R- zin(nen);
( voor de stof en de bestanddelen )
R12 Zeer licht ontvlambaar
S- zin(nen); S9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen- Niet roken.
S33 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

16 Overige informatie,
Zorg ervoor dat het brandgevaar bekend is.
Het gevaar van verstikking wordt vaak over het hoofd gezien en moet volle aandacht krijgen bij de opleiding.
Voor het gebruik van dit gasproduct in een nieuw proces of experiment dient een zorgvuldige materiaal en
veiligheidsstudie uitgevoerd te worden.
Dit blad is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid
voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door gebruik van gegevens uit dit blad.